به گزارش تیم تحلییل بورس٢۴، اصلاح قیمتی عمیق و عدم رشد قیمتی در کنار افزایش نرخ های فروش در شرکت سبب شده تا سهم هم از دید تکنیکال و هم بنیادی سیگنال خرید با بازدهی قابل توجه را صادر نماید.

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

دیدگاه سرمایه گذاری

توضیحات

حتوکا

207

240

260

205

190

کم ریسک

3 ماهه

عدم رشد قیمتی و قرار گیری در کف قیمتی و متحول شدن نرخ های فروش