دیروز گفتیم که به دلیل تمایل به شناسایی سود، انتظار افزایش عرضه ها را داریم که لزوما به معنی منفی شدن بازار نیست؛ اگر تزریق نقدینگی همچنان ادامه دار باشد عرضه ها جذب خواهد شد و شاهد افزایش حجم معاملات خواهیم بود. تزریق نقدینگی به بازار بورس همچنان ادامه دارد. بازار امروز نیز مانند دیروز شاهد ورود ۶۴ میلیارد تومان پول حقیقی بود که البته این برآیند ورود و خروج نقدینگی حقیقی و حقوقی هاست و میزان نقدینگی جدید میتواند بیشتر از این باشد. این حجم ورود پول حقیقی را نمیتوان به حساب عرضه اولیه گذاشت به این دلیل که ارزش معاملات عرضه اولیه "زماهان" فقط ١۶ میلیارد تومان بود. ارزش معاملات خرد نیز به سطح ٨٢۵ میلیارد تومان رسید که نسبت به روز گذشته بیش از ١١٠ میلیارد تومان افزایش را نشان میداد...