امروز آخرین فرصت برای تسویه خریدهای اعتباری بود که همانطور که پیش بینی میکردیم و به دلیل اینکه اعتبارات در حجم های بالا پیشتر تسویه شده بودند فشار فروشی از این ناحیه به بازار تحمیل نشد. بازار تا اینجا یک نفس جلو آمده است و به لطف چرخش پول در گروه های مختلف تقریبا میتوان گفت که اکثر گروه های با بنیان قوی رشد خوبی را تجربه کردند. امروز نیز بازار به سمت گروه های جامانده از رشد اخیر مثل خودرویی ها رفت. قاعدتا در بازار فردا احتمالا شاهد فشار فروش بیشتری باشیم. شناسایی سود و استراحت نمادها پس از طی روند صعودی از دلایل ایجاد این فشار خواهد بود. البته افزایش فشار فروش لزوما به معنی بازار منفی نخواهد بود...