به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،شیران به دلیل رسیدن به سود ٣۶ تومانی در ٣ ماهه و توان سود سازی ١٢٠ الی ١۴٠ تومانی و اعمال پی بر ای متوسط ۵ ارزش ذاتی بالای ۶٠٠ تومانی داشته و در این قیمت ها پتانسیل رشد خوبی دارد