این نیروگاه با توجه به هزینه احتمالی برای سال ٩٨ و هزینه استهلاک در صورت ثبات قیمت فروش برق ممکن است با کاهش ۵ تا ١٠ درصدی سود مواجه شود اما این در شرایطی خواهد بود که انتظار می رود برای سال ٩٨...