با رسیدن به روز های پایانی سال و احتمال محقق شدن سود این گروه با توجه به پی بر ای پایین برخی نمادها، پیش بینی رشد قیمت سهام در سال جدید و در روزهای نزدیک به مجامع دور از انتظار نیست ...