از میان حدود ١۵ نوع بیمه و خدمات ارائه شده، مهم ترین آن ها در نمودار بالا آمده است و سه نوع بیمه ثالث، درمان و زندگی از اهمیت بیشتری برخورداند. بیمه ثالث تقریبا ۴٠ درصد از کل مبالغ پرداختی بیمه را شامل می شود و این در حالی ست که