هفته گذشته سهام لامیران با قیمت ١٢۵٠ تومان به کاربران معرفی شد که تا نرخ های حدود ١۴۵٠ تومان هم صعود و بازدهی داشت...