به گزارش بورس٢۴، بترانس پس از اصلاح قیمتی عمیق و ورود به موج صعودی تکنیکالی از یک سو و تحول در وضعیت بنیادی با رشد فروش و دریافت بخشی از مطالبات با تهاتر در موقعیت بسیار خوبی برای خرید از دید بنیادی و تکنیکالی قرار گرفته است

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

دیدگاه سرمایه گذاری

توضیحات

بترانس

560

620

700

560

520

کم ریسک

3 ماهه

اصلاح قیمتی عمیق و تحول در وضعیت بنیادی و نمودار تکنیکالی مناسب