لذا منطقی ست که در این وضعیت، با در نظر گرفتن سود مجمع بازار از قیمت های زیر ٧٠٠ تومان این شرکت به عنوان نقطه حمایت بنیادی یاد کند و آن را فرصت خرید بداند...