در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی هفتگی نوسانات قیمتی سهم را از بدو ورود داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت قیمت به صورت ریتمیک بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است. پس از برخورد قیمت به محدوده سقف کانال...