به نظر می رسد با شکست محدوده ۵٣٠ الی ۵۵٠ تومان راه برای صعود قیمتی هموار خواهد شد. در صورت صعود...