علاوه بر نقدشوندگی ، سیستم های الگوریتمی برای بازار سازی ( market making)، ایجاد اسپرد مناسب بین قیمت خرید و فروش، ایجاد و شناسایی موقعیت آربیتراژ، نوسان گیری (موج سواری بر روند ایجاد شده) استفاده می شود...