این ارقام با توجه به موجودی شیر خام با نرخ بیش از ٢١٩٠ تومان برای هر کیلو حکایت از ثبات این اعداد برای سال ٩٧ و احتمالا ٩٨ دارد...