این موضوع باعث شد تا در بازار سرمایه هم شرایط برای صعود قیمتی سهام شرکتهای این گروه محیا بشود و رشد ۶٢٣٩ رقمی شاخص این صنعت را شاهد باشیم...