به نظر می رسد برای سال آینده حداقل سود ١١٠ تومانی را بتوان برای این شرکت مفروض داشت ضمن آنکه با این شرایط...