به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، سیمان بهبهان به دلیل توان رسیدن به سود ۶٠٠ تومانی از یک سو و مالکیت ٢٠ درصدی در سیمان العماره عراق و راه اندازی این شرکت سیمانی از سوی دیگر و تامین بخشی از کلینکر مورد نیاز این شرکت سیمانی هم جای رشد فروش و سود عملیاتی و هم جای جهش سود سرمایه گذاری ها از این طریق را دارد

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

دیدگاه سرمایه گذاری

توضیحات

سیمان بهبهان(سبهان)

2650

3000

3400

2650

2400

کم ریسک

میان مدت

توان رسدین به سود 600 تومانی و مالکیت 20 درصدی در سیمان العماره و راه اندازی این شرکت سیمانی و تحول در سود سبهان