در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه پس از ثبت سقف قیمتی ٢٢٧٠ تومان در اوایل مهر ماه ، شاهد آغاز ریزش سهم بودیم به گونه ای که در این مدت هر سهم شرکت در حدود ۶٠ درصد از ارزش خود را از دست داده است...