در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، نوسانات نموداری بانک تجارت در ٣ - ۴ ماه اخیر را داخل یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت قیمت تقریبا به صورت ریتمیک بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است...