به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، توان دست یابی به سود بالای ١٠٠ تومانی در کاشی پارس از یک سو و اصلاح قیمتی و رسیدن به کف حمایتی قوی از سوی دیگر در کنار افزایش نرخ محصولات و سرمایه پایین و اهرم سود سازی بالا این سهم را به سهمی با ریسک پایین تبدیل و سیگنال خرید خوبی را صادر کرد