در سمت دیگر تمرکز صادرات بیشتر، حتی ۵ درصد بیش از مقدار کنونی می تواند شرایط آن را متحول گرداند و سود مناسبی برای سهامداران به همراه داشته باشد...