بازار سرمایه یک روز تلخ دیگر را پشت سر گذاشت. تلخ از این نظر که باری دیگر نفت و کامودیتی ها رشد قیمت را تجربه نمودند اما بازار ما به این رویداد واکنش خاص و درخور توجهی نشان نداد. شاخص کل در حالی روز گذشته را با رشد ۵٠٠ واحدی آغاز نمود که در پایان ساعت معاملات به رنگ سرخ درآمد و در نهایت با افت ٢٠٠ واحدی به کار خود خاتمه داد. این اتفاق یک پیام مهم برای بازار دارد و این پیام هم چیزی نیست به غیر از نبود نقدینگی ... ! ارزش معاملات روز گذشته در حالی ...