با توجه به ابهامات موجود در مورد وضعیت ایران در FATF و فشار مضاعف فروش در انتهای بازار امروز، به نظر میرسد که در بهترین حالت بازار، فردا در جابزند. علاوه بر آنچه گفته شد، همچنان مشکل نبود نقدینگی موثر و ابهام در اثربخش بودن اینستکس برای مقابله با تحریم نقل و انتقالات مالی، بر بازار سایه افکنده است و ...