به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، دارویی کاسپین به دلیل توان دست یابی به سود بالای ۴٠٠ تومانی و پتانسیل افزایش سرمایه سنگین و جذاب و جا ماندن از رشد قیمت داروییها سیگنال خرید خوبی صادر کرد.

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

دیدگاه سرمایه گذاری

توضیحات

دارویی کاسپین

1850

2200

2400

1850

1700

کم ریسک

میان مدت

پتانسیل دست یابی به سود بالای 400 تومانی و افزایش سرمایه سنگین