می دانید که سودهای سپرده بانکی ماه شمار شده است و نرخ سود سپرده در بانک های معتبر نیز در حد زیر ١٨ درصد ثابت نگاه داشته شده است.حال آن که سپرده های زیر سررسید یک سال با موضوعی به نام نرخ شکست یا همان جریمه ابطال قبل از سررسید مواجه است...