در حال حاضر صنعت لبنیات جزء صنایع سودآور به حساب می آید که به دلیل عدم وابستگی قابل ملاحظه به واردات و صادرات در زمره صنایع مورد توجه قرار گرفته است....