به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، کشت و صنعت آب شیرین (آبین) تنها تولید کننده پسته و محصولات کشاورزی با ارزش بالا به دلیل جهش نرخ های فروش و اقفزایش فروش توان سود سازی بالایی داشته و سیگنال خرید قوی صادر کرد