اگر شرایط بنیادی سهمی تغییرکرد یا سهم به محدوده حد ضرر نزدیک شد، با شناسایی ضرر از سهم خارج شوید چه بسا سهم شما به قیمت های نازل تر برسد و زیان شما سنگین تر گردد