اگر صادرات رونق بگیرد برنامه تولید از این مقدار هم بیشتر می‌شود و اگر مشکل صادرات حل نشود، ممکن است برنامه تولید از این رقم هم پایین‌تر بیاید...