این اوراق با نرخ سود ٢١ درصدی و پرداخت سود هر سه ماه یک بار در قیمت های رنج ١٠١هزار تومان قرار دارد که سود موثر این اوراق در حد ٢٠.۵ درصد قرار می گیرد با توجه به سود بالا و حاشیه امنیت بالا ، این اوراق گزینه مناسبی برای خرید و دریافت سود با دید میان مدت و بلند مدت تلقی می شود ، مضافا این که ضامن این اوراق خزانه داری کل کشور بوده وریسک این اوراق حتی از سپرده های بانکی نیز کمتر است...