وضعیت بازار نفت بر بازارهای مختلف اثرات بزرگ دارد و اگر سرمایه گذاران درباره آن دچار توهم منفی یا مثبت شوند زیان خواهند دید. بسیار ضروری است ..