این شرکت به دلیل هزینه های واردات کائوچو با کاهش مارجین عملیاتی روبرو شده است اما با توجه به پوشش هزینه های مذکور از طریق افزایش نرخ تایر انتظار می رود برای سال مالی ٩٧ و ٩٨ ...