به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، "شیران" به دلیل وضعیت بنیادی بسیار خوب خود و افزایش نرخ محصولات به خصوص افزایش نرخ داخلی محصولات و قرار گرفتن در سطوح حمایتی با پتانسیل بازدهی دو رقمی سیگنال خرید صادر کرد

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

دیدگاه سرمایه گذاری

توضیحات

شیران

450

520

580

450

420

کم ریسک

2ماهه

افزایش شدید نرخ های فروش و افزایش حاشیه سود و رسیدن به کف حمایتی