به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، ذوب به دلیل اصلاح قیمتی عمیق توانسته به کف قیمتی و حمایت قوی خود رسیده و در آغاز موج جدید صعودی باشد