به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، کی بی سی شرکت دارویی کوچک با حجم سهام شناور اندک به دلیل قراردادهای واردات دارو و تحول در فروش سودآوری سیگنال خرید خوبی صادر کرد