پس از ثبت سقف ١٩٨ هزار واحدی در روزهای ابتدایی مهر ماه ، شاهد شکل گیری روند اصلاحی در شاخص کل بودیم. به گونه ای که نماگر بازار سهام تا حوالی ١۵۴ - ١۵۵ هزار واحد عقب نشینی داشت...