به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، کاذر به دلیل اصلاح قیمتی خوبی که داشت از یک سو و رسیدن به حمایت و تحول در وضعیت بنیادی و فروش موقعیت نوسان شارپ و سیگنال خرید خوبی صادر کرد