یک ماه پیش بود که تحلیل نموداری سهم روی خروجی سایت قرار گرفت و در آن تحلیل اشاره به هدف ١٨٠ تومانی سهم داشتیم. تقریبا قیمت به همین همین حوالی واکنش نشان داد و با افزایش عرضه ها مواجه شد...