بازار سرمایه روزهای سختی را پشت سر می گذارد. انتظار این بود که با رسیدن گزارش های ٩ ماهه و ماهانه، بازار رنگ و لعاب بهتری بگیرد اما دهه ابتدایی بهمن ماه در حالی رو به اتمام است که شاخص کل با روند نزولی در حال حرکت به سمت کف ١۵۴ هزار واحدی است ... ! متاسفانه در شرایطی قرار گرفته ایم که بازار برای نجات راه زیادی ندارد. پیش از اینکه وارد بهمن ماه شویم، ٢ پتانسیل مهم به نام گزارش های میان دوره ای و گزارش های ماهانه را داشتیم اما از بد ماجرا راه نجات بازار سوخت شد و در مقطع فعلی تنها شوک های بیرونی می توانند بازار را از این وضعیت نجات دهند. در این بین قفل شدن حجم انبوهی از ...