به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، ثاباد با اصلاح قیمتی عمیق در کف قیمتی قرار و جای برگشت قیمتی و بازدهی دو رقمی با اهداف ذکر شده را دارا می باشد