به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، توس گستر این سهم ساختمانی با اصلاح قیمتی عمیق و رسیدن به سطوح حمایتی خود سیگنال برگشتی خوبی صادر و در موقعیت خرید جذابی قرار گرفته است

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

دیدگاه سرمایه گذاری

توضیحات

توس گستر(وتوس)

210

230

250

200

190

کم ریسک

3ماهه

اصلاح قیمتی عمیق و رسیدن به کف حمایتی