به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، وضعیت بنیادی عالی و جهش سود بیمه سینا در عملکرد ٩ ماهه و ادامه این روند تا پایان سال از یک سو و از سوی دیگر بسته شدن کف حمایتی سهم و ورود سهم به اموج تکنیکالی جدید صعودی از سوی دیگر سبب سیگنال خرید قوی در این سهم شده است