به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، بوتان با رشد شدید نرخ های فروش و ثبت رکورد های فروش موفق به جهش های پی در پی سود آوری خود شده که خرید سهم در قیمت های یاد شده با اهداف ذکر شده گزینه بنیادی خوبی می باشد

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

دیدگاه سرمایه گذاری

توضیحات

بوتان(لبوتان)

830

900

980

820

760

ریسک متوسط

میان مدت

جهش نرخ های فروش و جهش سود سازی