شرکت هایی که می توانند در آینده با بهبود شرایط، مسیر صعودی طی کنند می توانند از اولیت های بالاتر برای خرید به حساب آیند و نباید همواره سودآوری را ملاک ارزش گذاری تلقی کنیم...