به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، فن آوا به دلیل اصلاح قیمتی و رسیدن به سطوح حمایتی قوی از دید تکنیکالی سیگنال صعودی قوی صادر و با اهداف قیمتی ذکر شده بازدهی خوبی در پیش رو دارد