به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، مسکن پردیس به عنوان سود سازترین ساختمانی در سیکل نوسانی ١٨۵ با اهداف قیمتی ٢٠٠ و ٢٢٠ تومانی نوسانات خوبی داده و همواره در این سطوح می تواند گزینه مناسب و کم ریسکی برای نوسان گیری تلقی شود