به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، سهم پروژه محور کیسون با توجه به ارزش بالای پروزه های ارزی خود و اصلاح قیمتی و قرار گرفتن در سطوح حمایتی قوی وارد موج صعودی خوبی با اهداف تکنیکالی خوبی شده و سیگنال خرید صادر کرد

نام سهم

قیمت پیشنهادی خرید

هدف اول

هدف دوم

حمایت اول

حمایت دوم

میزان ریسک

دیدگاه سرمایه گذاری

توضیحات

کیسون

170

200

220

165

150

کم ریسک

میان مدت

اصلاح قیمتی و شروع موج صعودی قوی و گزارش با سود سازی بالا