در کنار گزارش های ٩ ماهه خوب ، چند خبر بد نیز در بازار وجود داشت؛ خیز اروپا برای تحریم ایران به دلیل برنامه موشکی، تکذیب خبر نرخ نیما برای تسعیر ارز بانکی ها از سوی مدیر عامل "وپست" و بخشش جرایم بدهکاران بانکی (تاثیر منفی بر گروه بانک)، گزارش های خیلی بد گروه خودرو که در مواردی به اندازه قیمت سهم در ٩ ماهه زیان شناسایی کرده بودند، نگرانی از نتایج جلسه بورسی ها با مجلسیان و ...