به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴، بیمه میهن با رسیدن به سود در ۶ ماهه و در پیش بودن گزارش مثبت ٩ ماهه از یک سو و برنامه افزایش سرمایه از سوی دیگر و قیمت کمتر از قیمت اسمی در موقعیت رشد و نوسان خوبی قرار گرفته است