بازار بورس نرم نرم به رشد خود ادامه میدهد. شاخص کل بازار بورس امروز با رشد ٠.٣ درصدی معادل ۵٣۶ واحد به عدد ١۶۶ هزار و ١٣١ واحد رسید. گر چه پتروشیمی خلیج فارس به تنهایی بیشترین تاثیر را بر شاخص گذاشت و ٣٢۶ واحد شاخص کل را کاهش داد، اما نماد های پالایشی بورسی (شبندر، شپنا، شتران و شبریز) تاثیر قابل توجه مثبتی (در مجموع بیش از ۵١٠ واحد) را بر شاخص گذاشتند...